Privacybeleid

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Pedicureworden.nl wordt beheerd door de ProVoet Ledenservice (hierna te noemen de Pedicureworden.nl)
en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tel: 0318-551369 (09:00 – 12:30)
Email: info@provoet.nl

Pedicureworden.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Pedicureworden.nl houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. U kunt daarnaast bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Pedicureworden.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor het:

 • analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Het mogelijk maken van het functioneren van deze website, bijvoorbeeld voor het afspelen van de juiste video’s en het tonen van kaarten.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Pedicureworden.nl alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Pedicureworden.nl houdt als rechtsgronden het volgende aan.

Verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Pedicureworden.nl waarbij Pedicureworden.nl erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicureworden.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op:

https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen

Voor meer informatie en het gebruik van cookies op onze website en applicaties verwijzen wij je naar onze Cookie verklaring

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op jouw verzoek zullen wij je kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over je verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van je toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als van toepassing zullen wij je een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Een van jouw rechten uitoefenen
Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de in deze verklaring vermelde contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicureworden.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de website of applicaties contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@provoet.nl

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2023